Nyheter | Fadderskap | Människan som platsen | Observationer | Bakgrund | Artiklar | Foton | Kontakt | Länkar| Anna Hesselgren| English

 

 

 

                             

 

                           

                                     Människan som platsen

 

                                 Den tidiga grekiska filosofen Herakleitos uttrycker i sina gåtfulla fragment grundvillkoren för människans existens.

 

 

                                        Människan griper i natten ett ljus, död för sig själv med utsläckta ögon,

                                        griper levande den döde i sömnen, med utsläckta ögon,

                                        griper vaken den sovande.  

                                                                                        Fragment 26, Herakleitos

 

                                 " Den vackra och dunkla passagen är kanske det fragment som djupast fascinerat och förbryllat sina läsare.

                                 Oklarheten gäller vad det är för slags scen som egentligen beskrivs som vad den eventuellt är en bild för.

                                 Vi vill föreslå en läsning som utgår från en enhetlig förståelse av de tre momenten som inte får fattas

                                 vare sig som ett fysiskt eller mentalt gripande, utan snarare som ett namn på den dunkla övergång som

                                 förekommer

                                 också i många andra fragment. Människan är inte i första hand den aktiva agenten bakom denna övergång,

                                 utan snarare den plats där den sker. I natten rör hon vid ljuset, i sömnen vid den döde, i vakenheten vid     

                                 den sovande.

                                 Alla dessa förvandlingar är övergångar eller möten mellan två ömsesidigt uteslutande tillstånd som samtidigt

                                 möts.

                                 Mötet i sig är ogripbart, där sker bara ett gripande."

                                        

                                                                                        Ur  Herakleitos Fragment, Hans Ruin och Håkan Rehnberg, s. 64, 1997.

 

                                 Det vackra i Hans Ruins tolkning är just att människan är platsen där det pågår en bearbetning, sker en övergång

                                 mellan de olika tillstånden liv - död, vakenhet - sömn.

 

 

                                 Historisk fakta:

 

                                 Någon gång kring år 500 f Kr skall kungasonen Herakleitos från Efesos ha nedtecknat sina tankar i en bok

                                 som han enligt legenden sedan deponerade i Artemis tempel. Boken försvann redan under antik tid,

                                 när exakt vet man inte. Allt vi har kvar är  från 300-talet f Kr och de senaste från 1100-talet e Kr.

 

                               

  

 

                        Att ta plats i det offentliga rummet

 

                                  Definitionen av det offentliga rummet är intimt förknippad med våra idéer om hur det är att vara människa och

                                  vilken gemenskap vi bör eftersträva.

                                  När man ger staden åt offentliga ting så bidrar det till att demokratisera kulturens överlevnad och utbredning.

 

                                  Det offentliga rummet är allas vårt gemensamma rum. Trots det lyder också det offentliga rummet under givna

                                  lagar och spelregler. Genom att lägga ut ett objekt utifrån nya och annorlunda förutsättningar begår man ett

                                  intrång. Utplaceringen blir till den provocerande handlingen.

 

                                  På så sätt undersöker man det offentliga rummet och skapar frågeställningar.

                                  Är det verkligen offentligt och är det till för alla?

                                  Genom att se hur länge objektet får vara kvar på sin plats så kan man undersöka hur offentligt rummet

                                  egentligen är. Ses det offentliga rummet som någonting privatägt ?

 

                                  Det egentliga konstverket är handlingen och receptionen, inte själva objekten. Mellanrummet är konstverket.

 

                                  Objekten blir till koordinater under en tid och de kontrasterar mot varandra eftersom de är platsspecifika.

                                  På så sätt speglar de staden i två nivåer, dels det enskilda objektet som speglar en specifik plats, dels objekten

                                  som interagerar med varandra och återger hela staden.

 

 

   

 

 

   Weld  söndagen den 12 okt 2008 
 

    En koreografi ur fågelperspektiv
                                  - 30 självlysande objekt placeras ut i staden

 

    StillAlive  - Människan som platsen  # 2  är ett projekt där ett trettiotal självlysande objekt

    placeras utomhus på olika platser i stadens arkitektur. Objekten kommer att läggas väl

    synliga eller i skymundan och de kommer att lysa om natten. Utplaceringsritualen och

    objektens resa genom staden kommer att bli en koreografi ur fågelperspektiv.

 

    Topologiskt blir dessa platser koordinater för en tid. Kommer objekten att lösas upp,

    dematerialiseras eller tas hand om av förbipasserande? 
 

    Om man hittar ett av de utplacerade objekten kan man upptäcka en ingraverad länk

    och därmed gå in på projektets hemsida för ytterligare information. Där kan man ta del

    av dokumentation, läsa mer om hur projektet fortskrider och få instruktioner

    om hur ett fadderskap går till.
 

    Projektet möter sin publik i det offentliga rummet.

    Samtidigt skiljer det sig från idén om offentlig konst eftersom det bara kommer att finnas tillfälligt

    och personer som hittar dem kan plocka upp dem och bli ägare av objektet.
 

    StillAlive  - Människan som platsen  # 2  på Weld är den andra delen i ett pågående konstprojekt där

    StillAlive - Människan som platsen  # 1  utgjordes av en förberedande utställning på Nationalgalleriet i augusti i år.

 

    Ett stort tack till Anna Koch och Ann Traber på W el d !

 

 

 

    StillAlive  - Människan som platsen  # 2 - Installation i Welds rum den 12 oktober 2008  

 

    StillAlive  - Människan som platsen  # 2 - Film från installation i Welds rum                      

 

    StillAlive - Människan som platsen  # 1  - Utställning Nationalgalleriet  augusti 2008